KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej „Administrator”) jest VENTANA PROPERTIES Anna Lopez Parra z siedzibą w Warszawie, ul. Niewinna 9/1, 02-995 Warszawa, REGON:140964880, NIP: 5361567914, z którym można się skontaktować na adres firmy metodą tradycyjną lub na adres emailowy: biuro@ventanaproperties.pl.

2. Administrator będzie przetwarzać Państwa dane w celach:

a) realizacji przedmiotu umowy, a w szczególności umowy pośrednictwa sprzedaży, kupna, najmu, wynajmu, dzierżawy, zamiany nieruchomości, regulacji stanu prawnego nieruchomości, współpracy w zakresie realizacji umowy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami, pośrednikami finansowymi, kancelariami notarialnymi, kancelariami prawnymi, rzeczoznawcami, geodetami, organami administracji etc., na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO,

b) obsługi zgłoszeń przez formularz kontaktowy, e-mail, telefon, chatbox,

c) dochodzenia przez Administratora roszczeń związanych z zawartą umową pośrednictwa na podstawie art. 6 ust 1 pkt f) RODO,

d) przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych i statystycznych,

e) prowadzenia działań marketingowych wykonywanych zarówno samodzielnie jak i we współpracy z innymi podmiotami na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) RODO.

3. Administrator będzie przetwarzał Państwa dane w okresie:

a) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres świadczenia usługi pośrednictwa przez Administratora, a następnie do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług pośrednictwa lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności dotyczących obowiązku przechowywania dokumentów księgowych i podatkowych.

b) Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług będą przetwarzane do czasu, aż zostanie zgłoszony sprzeciw względem ich przetwarzania. Dane przetwarzane na podstawie udzielonej zgody będą przetwarzane do czasu, aż zgoda nie zostanie cofnięta.

4. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazywane osobom trzecim:

a) upoważnionym pracownikom i współpracownikom firmy, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania,

b) partnerom, w tym firmom pośrednictwa kredytowego, deweloperom, innym agencjom nieruchomości w ramach zawartej umowy współpracy, podmiotom, z którymi pracujemy w ramach prowadzonej przez nas działalności; np.: kancelarie prawne, notarialne, przedstawiciele banków, firm informatycznych, firm prowadzących działalność pocztową i kurierską, oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;

c) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów obowiązującego prawa,

5. Zgodnie z zapisami RODO, przysługuje Państwu prawo do:

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,

b) żądania zmiany, sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,

c) żądania usunięcia danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych,

g) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, wyłącznie w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

6. Kiedy podanie danych jest dobrowolne, kiedy obligatoryjne:

Podanie danych jest dobrowolne w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą i obligatoryjne, gdy przesłanką przewarzania danych jest zawarta między stronami umowa lub przepis prawa. Administrator informuje, że odmowa podania danych osobowych może utrudnić albo uniemożliwić wykonanie postanowień umowy.